STATUT

Zespołu Szkół

w

Gniewczynie Łańcuckiej

 


Spis treści:

 

Rozdział pierwszy.  Nazwa Zespołu Szkół i podstawowe informacje o zespole. 1

§ 1.. 1

Rozdział drugi.  Cele i zadania szkoły. 1

§ 2.. 1

§ 3.   Cele szkoły. 2

§ 4.   Zadania szkoły. 2

Rozdział trzeci.  Organy zespołu szkół. 3

§ 5.. 3

§ 6.   Rozwiązywanie konfliktów... 3

§ 7.   Dyrektor zespołu szkół. 4

§ 8.   Rady Pedagogiczne. 5

§ 9.   Rada Rodziców... 6

§ 10. Samorząd Uczniowski 7

§ 11. Wymiana informacji pomiędzy organami zespołu.. 8

Rozdział czwarty.   Sposoby realizacji zadań zespołu szkół. 8

§ 12. 8

§ 13.  Program rozwoju zespołu szkół. 9

§ 14.  Arkusz organizacyjny zespołu szkół. 9

§ 15.  Plany nauczania. 10

§ 16.  Tygodniowy rozkład zajęć. 10

§ 17.  Programy nauczania. 10

§ 18.  Program wychowawczy zespołu szkół. 11

§ 19.  Program profilaktyki zespołu szkół. 11

§ 20.  Wewnątrzszkolny system oceniania. 11

§ 21.  Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. 12

§ 22.  Nadzór pedagogiczny. 12

§ 23.  Opieka nad uczniami. 13

§ 24.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 14

§ 25.  Pomoc materialna. 14

§ 26.  Zespoły nauczycielskie. 15

§ 27.  Nauczanie religii. 15

§ 28.  Wychowanie do życia w rodzinie. 15

§ 29.  Praca z uczniem zdolnym. 16

§ 30.  Klasy przysposabiające do pracy zawodowej. 16

§ 31.  Praktyki pedagogiczne. 16

Rozdział piąty.  Organizacja szkoły. 16

§ 32.... ... 16

§ 33.  Biblioteka szkolna. 17

§ 34.  Zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 18

§ 35.  Pedagog.. 20

§ 36.  Oddziały klasowe. Zadania wychowawcy klasy. 21

§ 37.  Obowiązek szkolny. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły. 23

§ 38.  Prawa i obowiązki uczniów. 23

§ 39.  Postanowienia końcowe. 25

 


Rozdział pierwszy.
Nazwa Zespołu Szkół i podstawowe informacje o zespole.

§ 1.

1.            Nazwa Zespołu zawiera:

a)       określenie: Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej,

b)       siedzibę: budynek położony w Gniewczynie Łańcuckiej, gmina Tryńcza.

2.            Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły, tj.:

a)            Zespół Szkół  Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela
ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej,

b)            Zespół Szkół  Gimnazjum im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”
w Gniewczynie Łańcuckiej.

3.            W skład zespołu szkół, wchodzi szkoła podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela
ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej.

4.            Połączenie szkół, o których mowa w ust.2 nie narusza odrębności rad pedagogicznych połączonych szkół.

5.            Zespół mieści się w budynku położonym w Gniewczynie Łańcuckiej 608 na działce
nr 3313, 3692.

6.            Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej funkcjonuje w obwodzie szkolnym wspólnym dla szkoły podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej i gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej i obejmuje miejscowości: Gniewczyna Łańcucka i Gniewczyna Tryniecka.

7.            Do szkoły podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej i gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej mogą być również przyjmowani uczniowie spoza obwodu w miarę posiadanych miejsc, na wniosek rodziców.

8.            W szkole podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej mogą się uczyć uczniowie zakwalifikowani do nauki programem szkoły podstawowej oraz gimnazjum specjalnego.

9.            Zespół jest szkołą o charakterze publicznym, kształcącym w szkole podstawowej w cyklu sześcioletnim i w gimnazjum w cyklu trzyletnim.

10.        W swojej strukturze szkoła posiada oddziały przedszkolne realizujące program nauczania przedszkolnego.

11.        Zespół może prowadzić oddziały integracyjne.

12.        Zespół może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły.

13.        Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor zespołu szkół może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć indywidualnych.

14.        Organem prowadzącym zespół jest Gmina Tryńcza.

15.        Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, zgodnie
z przepisami w tym zakresie.

Rozdział drugi.
Cele i zadania szkoły.

§ 2.

1.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:

a)      Ustawy o systemie oświaty,

b)      Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

c)      Wytycznych Kuratora Oświaty w Rzeszowie,

d)      Wytycznych organu prowadzącego,

e)      Uchwał rad pedagogicznych,

f)        Programu wychowawczego zespołu szkół,

g)      Wniosków rady rodziców,

h)      Programu profilaktyki zespołu szkół.

§ 3.
Cele szkoły.

1.            Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2.             Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także postanowienia, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w dniu 20 listopada 1989r.

3.            Szkoła dąży do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom.

4.            Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do życia w warunkach współczesnego świata, a w szczególności zapewnia uczniom:

a)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się i czytania ze zrozumieniem,

b)      poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki,

c)      rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,

d)      rozwijanie myślenia,

e)      wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

f)        poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

g)      rozwój indywidualnych zdolności twórczych ucznia,

h)      kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,

i)        wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego
i duchowego,

j)        warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

k)      warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego i innych uczniów.

5.            Szkoła dąży do zapewnienia warunków najwyższej jakości procesu kształcenia
i wychowania.

6.            Szkoła dąży do zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego nauczyciela.

§ 4.
Zadania szkoły.

Do zadań zespołu szkół należą:

1.   Realizacja prawa każdego ucznia do kształcenia oraz prawa uczniów do wychowania
i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

2.   Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

3.   Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także stworzenie możliwości  korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

4.   Tworzenie warunków do pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych, uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

5.   Opieka nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych form i programów nauczania,

6.   Tworzenie warunków do opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.

7.   Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

8.   Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

9.   Udzielanie pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

10. Wychowanie w demokracji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym.

11.  Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.

 

 

Rozdział trzeci.
Organy zespołu szkół.

§ 5.

1.   Organami zespołu szkół są:

a)      dyrektor zespołu szkół,

b)      rada pedagogiczna szkoły podstawowej, rada pedagogiczna gimnazjum,

c)      rada rodziców.

d)      samorząd uczniowski,

2.      W zespole zachowuje się odrębność rad pedagogicznych szkoły podstawowej
i gimnazjum.

3.      Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej.

4.      W zespole działa rada rodziców.

5.      Szczegółowe zasady pracy rady rodziców określa regulamin pracy rady rodziców.

6.      W zespole działa samorząd uczniowski.

7.      Szczegółowe zasady pracy samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego.

8.      W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora zespołu szkół.

9.      Stanowisko wicedyrektora powierza jak i odwołuje z niego dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rad pedagogicznych.

10.  Dyrektor zespołu określa wicedyrektorowi zakres obowiązków i kompetencji.

11.  Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor zespołu.

12.  Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

13.  Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

14.  Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi zespołu lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

15.  Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

§ 6.
Rozwiązywanie konfliktów

1.      Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

a)       wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi
w danej klasie a uczniami tej klasy,

b)       dyrektor - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

2.      Od orzeczenia dyrektora zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

3.      Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

4.      W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor zespołu.
W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora zespołu, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.      Konflikt pomiędzy dyrektorem zespołu a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący zespół.

6.      Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami zespołu:

a)       postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor zespołu.

b)       W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego zespół lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 7.
Dyrektor zespołu szkół

1.      Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Tryb powoływania
i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.

2.      Do zadań dyrektora zespołu należą:

a)      sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

b)      kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
i stosunków między pracownikami,

c)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)      kontrola spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

e)      opracowanie projektu arkusza organizacji,

f)        sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

g)      realizowanie uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich kompetencji,

h)      nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

i)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

j)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

k)      dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,

l)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

m)    współpraca z radami pedagogicznymi, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

n)      przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

o)      występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych,

p)      składanie sprawozdania półrocznego i całorocznego z wykonania powierzonych zadań.

3.   Dyrektor zespołu ma także prawo:

a)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

b)      zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

c)      decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkół i ich bieżącym funkcjonowaniu,

d)      podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami.

4.   Dyrektor zespołu jest odpowiedzialny za:

a)      dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

b)      realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i organów nadzorujących,

c)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

d)      zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

e)      zapewnianie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków do realizacji zadań nauczycieli,

f)        prowadzenie i przygotowanie zebrań rad pedagogicznych oraz zawiadamianie wszystkich członków rad pedagogicznych o terminie i porządku zebrań,

g)      wywiązywanie się z roli pracodawcy (przed organem prowadzącym i Państwową Inspekcją Pracy),

h)      właściwe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem – przed organem prowadzącym szkołę,

i)        przestrzeganie przepisów bhp.

 

§ 8.
Rady Pedagogiczne

1.      W zespole szkół działają rady pedagogiczne, które są kolegialnym organem szkoły wchodzącej w skład zespołu, w zakresie realizacji ich zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni danej szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy.

3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu szkół.

4.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

5.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,

f)        przygotowanie projektu statutu szkoły i ewentualnych jego zmian,

g)      uchwalanie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki
i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

h)      zatwierdzanie szkolnego zestawu programów.

7.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego zespołu szkół,

c)      wnioski dyrektora zespołu szkół w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje dyrektora zespołu szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

e)      dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę raz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8.      Rady pedagogiczne mogą występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora.

9.      W przypadku określonym w ust. 8 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

10.  Rada pedagogiczna jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach:

a)      rocznego planu finansowego środków specjalnych

b)      projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)      organizacji zajęć pozaszkolnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

11.  Nauczyciele wchodzący w skład danej rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12.  Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rad pedagogicznych ustala regulamin działania tych rad.

13.  Regulamin rad pedagogicznych określa ich:

a)      kompetencje,

b)      zadania,

c)      sposób podejmowania uchwał,

d)      strukturę,

e)      procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji i stanowisk,

f)        ramowy plan posiedzeń plenarnych,

g)      ramowy porządek obrad i sposób ich protokołowania,

h)      sposób wyboru przedstawicieli rady do prac w różnych organach, zespołach i komisjach zewnętrznych.

14.  Regulamin rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu stanowi załącznik
do statutu zespołu szkół.

§ 9.
Rada Rodziców

1.      W zespole szkół działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

2.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in.:

a)      zasady tworzenia tego organu,

b)      główne cele i zadania rady rodziców,

c)      organizację jej działania,

d)      sposoby i tryb podejmowania przez nią uchwał,

e)      sposób dokonywania wyboru do rady rodziców,

f)        ramowy plan pracy rady rodziców,

g)      zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców,

h)      sposób obsługi księgowo – rachunkowej środków finansowych rady rodziców.

3.      Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem zespołu szkół.

4.      Regulamin rady rodziców zespołu szkół stanowi załącznik do statutu zespołu szkół.

5.      Rada rodziców może występować do rad pedagogicznych lub dyrektora zespołu
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6.      Rada rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na:

a)      współuczestniczeniu w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,

b)      opiniowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.

c)      udzielaniu pomocy samorządowi uczniowskiemu,

d)      działaniu na rzecz stałej poprawy bazy,

e)      pozyskiwaniu środków finansowych w celu wsparcia działalności zespołu,

f)        współdecydowaniu o formach pomocy dzieciom.

7.      Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

8.      Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z radą rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 10.
Samorząd Uczniowski

1.      W zespole szkół działa samorząd uczniowski, zwane dalej „samorządem”

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.

3.      Warunki organizacyjne uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem zespołu, opiekun samorządu.

4.      Regulamin samorządu uczniowskiego zespołu szkół określa jego:

a)      cele i zadania,

b)      zasady wybierania organów samorządu,

c)      wewnętrzną strukturę,

d)      plan działania,

e)      zasady opracowywania opinii o pracy nauczyciela,

f)        zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy,

g)      sposób dokumentowania działalności. 

5.      Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem zespołu szkół.

6.      Regulamin samorządu uczniowskiego zespołu szkół stanowi do statutu zespołu szkół.

7.      Organami samorządu uczniowskiego są:

a)      przewodniczący samorządu uczniowskiego,

b)      zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego,

c)      skarbnik samorządu uczniowskiego,

d)      sekcje samorządu uczniowskiego.

8.      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

9.      Przewodniczący reprezentuje organy samorządu uczniowskiego, w szczególności wobec organów zespołu szkół.

10.  Dyrektor zespołu zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu samorządu uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych klas i oddziałów.

11.  Do zadań samorządu należy:

a)      rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę
i grupę,

b)      kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,

c)      organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

d)      przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,

e)      współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,

f)        dbanie o mienie szkolne,

g)      organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,

h)      rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński),

i)        zapobieganie konfliktom między uczniami, a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,

j)        dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły.

12.  Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

a)      przedstawiania radom pedagogicznym wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,

b)      przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego zespołu szkół wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

c)      wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,

d)      udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,

e)      wydawania gazetek, prowadzenia kroniki,

f)        współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży,

g)      zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów,

h)      udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,

i)        wnioskowania do dyrektora zespołu w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej gimnazjum,

j)        dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,

k)      opiniowania programu wychowawczego zespołu szkół i programu profilaktyki.

 

§ 11.
Wymiana informacji pomiędzy organami zespołu

1.      Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach przez:

a)      zarządzenie wewnętrzne dyrektora zespołu,

b)      ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń,

c)      zebrania rad pedagogicznych, pracowników administracyjnych, rodziców
z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem zespołu.

d)      apele szkolne,

e)      gazetę szkolną,

f)        organy zespołu szkół współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.

g)      koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor zespołu szkół, który:

g1)  zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

g2)  umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,

g3)  zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkół o planowanych
i podejmowanych działań i decyzjach,

g4)  organizuje spotkania przedstawicieli organów szkół.

 

Rozdział czwarty. 
Sposoby realizacji zadań zespołu szkół.

§ 12.

Szczegółowe zadania zespołu szkół określa program szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą:

1.      Statut zespołu szkół.

2.      Program rozwoju zespołu szkół.

3.      Arkusz organizacyjny zespołu szkół.

4.      Plan nauczania.

5.      Tygodniowy rozkład zajęć.

6.      Szkolne zestawy programów nauczania.

7.      Program wychowawczy zespołu szkół.

8.      Program profilaktyki zespołu szkół.

9.      Wewnątrzszkolny system oceniania.

10.  Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

11.  Plan nadzoru pedagogicznego.

12.  Regulamin rad pedagogicznych.

13.  Regulamin rady rodziców.

14.  Regulamin samorządu uczniowskiego.

15.  Statut, wenątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy i program profilaktyczny winne być podpisane przez dyrektora, radę pedagogiczną i radę rodziców oraz opieczętowane pieczęcią szkoły.

 

§ 13.
Program rozwoju zespołu szkół.

1.      Program rozwoju zespołu szkół jest opisem działań prowadzących do osiągnięcia celów rozwojowych szkoły. Przewiduje ciąg zmian w warunkach, w jakich odbywać się będą podstawowe procesy szkolne: kształcenie, wychowanie, opieka nad uczniem oraz współpraca szkoły ze środowiskiem. Nakierowany jest na systematyczne doskonalenie warunków, jakie szkoła będzie stwarzać na rzecz rozwoju ucznia.

2.      Program rozwoju szkoły tworzy się na okres 4 lat.

3.      Program rozwoju szkoły zawiera:

 a)   wizję szkoły,

b)      sprecyzowane obszary i kierunki rozwojowe szkoły,

c)      opis poszczególnych etapów działania – określenie ich kolejności oraz terminów realizacji,

d)      imienną odpowiedzialność za nadzorowanie poszczególnych celów rozwoju,

e)      uwagi o problemach realizacyjnych,

f)        określenie przewidywalnego terminu, w którym programowy rozwój osiągnie najbardziej pożądany stan.

4.            Program rozwoju szkoły zatwierdzają rady pedagogiczne na pierwszym posiedzeniu
w danym roku szkolnym, w którym program zostaje przedstawiony.

5.            Po zakończeniu programu rozwoju szkoły dyrektor szkoły składa sprawozdanie z jego realizacji na plenarnym posiedzeniu rad  pedagogicznych oraz na zebraniu rady rodziców. Składane sprawozdanie ma formę raportu.

6.            Częściowej ewaluacji realizacji programu rozwoju szkoły dokonuje dyrektor szkoły, rady pedagogiczne i rada rodziców po zakończeniu roku szkolnego.

7.            Całościowej ewaluacji wykonania programu rozwoju szkoły dokonuje dyrektor zespołu, rady pedagogiczne i rada rodziców po zakończeniu roku szkolnego, w którym upłynął termin na który został zatwierdzony.

8.            Program rozwoju zespołu szkół stanowi załącznik do statutu zespołu szkół.

§ 14.
Arkusz organizacyjny zespołu szkół.

1.   Arkusz organizacyjny zespołu szkół określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

2.      Arkusz organizacyjny zespołu szkół jest decyzją dotyczącą struktury organizacyjnej szkoły, struktury programowo – pedagogicznej oraz obsady osobowej wszystkich głównych
i całorocznych działań szkoły. Zawiera dodatkowo dane dotyczące dzieci w wieku obowiązku szkolnego, mieszkających w obwodzie szkolnym z uwzględnieniem struktury ich wieku oraz struktury osiedleńczej obwodu.

3.      Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje dyrektor zespołu szkół do dnia 30 kwietnia każdego roku.

4.      Organ prowadzący zespół szkół zatwierdza arkusz organizacyjny do dnia 30 maja danego roku.

§ 15.
Plany nauczania.

1.      Plan nauczania opracowuje się na podstawie ramowego planu nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum.

2.      Plan nauczania szkoły podstawowej opiniuje rada pedagogiczna szkoły podstawowej oraz rada rodziców.

3.      Plan nauczania gimnazjum opiniuje rada pedagogiczna gimnazjum oraz rada rodziców.

4.      Plan nauczania podlega monitorowaniu i ocenie jego rezultatów.

5.      Oceny realizacji planu nauczania dokonują rady pedagogiczne. Ocenę poszczególnych etapów realizacji planu nauczania rady pedagogiczne dokonują raz w roku na plenarnym posiedzeniu rady kończącym dany rok szkolny. Szczegółowej oceny planu nauczania rady pedagogiczne dokonują po zakończeniu cyklu realizacji planu.

6.      W szczególnych przypadkach w planach nauczania mogą być dokonywane niewielkie zmiany w taki sposób, by umożliwiały osiąganie standardów końcowych na danym etapie kształcenia.

7.      Zmiany w szkolnym planie nauczania mogą być dokonywane na wniosek rad pedagogicznych, rady rodziców, dyrektora zespołu, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8.      Zmian w planie nauczania nie można dokonywać w trakcie semestru danego roku szkolnego.

9.      Wprowadzenie zmian w planie nauczania w trakcie jego realizacji wymaga pozytywnej opinii odpowiedniej rady pedagogicznej.

10.  Każdorazowe zmiany w szkolnym planie nauczania podlegają zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

§ 16. 
Tygodniowy rozkład zajęć.

1.                  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor zespołu ustala tygodniowy rozkład zajęć.

2.                  Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych 
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3.                  Tygodniowy rozkład zajęć ustala się z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.

4.                  Tygodniowy rozkład zajęć dyrektor zespołu ustala przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5.                  Tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzają rady pedagogiczne.

6.                  Dyrektor zespołu może dokonywać zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć w trakcie trwania roku  szkolnego w przypadkach uzasadnionych, związanych z niezbędnymi zmianami organizacyjnymi szkoły.

§ 17. 
Programy nauczania.

1.   Szkolny zestaw programów nauczania obejmuje programy poszczególnych zajęć edukacyjnych.

2.   Szkolny zestaw programów nauczania tworzy się w oparciu o:

a)      podstawy programowe,

b)      cele szkoły i procedury ich osiągania,

c)      wymagania edukacyjne z uwzględnieniem warunków dotyczących bazy materialnej szkoły, potencjału kadry pedagogicznej oraz możliwości zespołu klasowego.

3.   Szkolny zestaw programów nauczania może zawierać:

a)      programy nauczania wpisane do wykazu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dopuszczone do użytku szkolnego,

b)      zmodyfikowane programy nauczania opracowane z wykorzystaniem programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego,

c)      autorskie programy nauczania.

4.      Autorski program nauczania może zostać dopuszczony do użytku szkolnego zarządzeniem dyrektora zespołu, jeżeli inny nauczyciel dyplomowany lub mianowany posiadający wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści opracowanego programu dokonał jego recenzji.

5.      Szkolny zestaw programów nauczania szkoły podstawowej zatwierdzany jest przez radę pedagogiczną szkoły podstawowej na posiedzeniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego roku szkolnego.

6.      Szkolny zestaw programów nauczania gimnazjum zatwierdzany jest przez radę pedagogiczną gimnazjum na posiedzeniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego roku szkolnego.

7.      Szkolny zestaw programów nauczania dopuszczany jest do użytku szkolnego zarządzeniem dyrektora zespołu przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

§ 18.
Program wychowawczy zespołu szkół.

1.      Program wychowawczy zespołu szkół opisuje w sposób całościowy wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

2.      Program wychowawczy opracowują wszystkie organy zespołu szkół.

3.      Program wychowawczy zespołu szkół tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem profilaktyki.

4.      Program wychowawczy zespołu szkół opracowuje się w oparciu o przyjęte i opisane cele wychowawcze w odniesieniu do powierzonych uczniów. Określa system wartości, postaw i standardów zachowania, jakie będzie uznawał uczeń i absolwent szkoły.

5.      Program wychowawczy zespołu szkół zawiera opis kolejnych, kluczowych sytuacji wychowawczych, prób charakteru i celowych działań, jakie staną się udziałem każdego wychowanka uczestniczącego w procesie edukacyjnym przez cały etap kształcenia.

6.      Oceny realizacji programu wychowania na poszczególnych jej etapach dokonują rady pedagogiczne i samorząd uczniowski na posiedzeniu rad podsumowującym dany rok szkolny.

7.      Uzupełnieniem programu wychowawczego zespołu szkół są:

a)      kalendarz imprez i uroczystości wychowawczych,

b)      plany pracy wychowawców klasy,

c)      rozkłady materiału godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego.

8.      Program wychowawczy zespołu szkół stanowi załącznik do statutu zespołu szkół.

§ 19.
Program profilaktyki zespołu szkół.

1.            Program profilaktyki zespołu szkół dostosowany jest do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób właściwy wszystkie treści
i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.            Program profilaktyki opracowują wszystkie organy zespołu szkół.

3.            Program profilaktyki zespołu szkół tworzy spójną całość z zestawem programów nauczania i programem wychowawczym szkoły.

4.            Program profilaktyki zespołu szkół zawiera treści i opis kolejnych działań, które mają charakter profilaktyczny, założenia i metody pracy, cele działań, wykaz tematów spotkań oraz terminy działań.

5.            Program profilaktyki zespołu szkół stanowi załącznik do statutu zespołu szkół.

§ 20.
Wewnątrzszkolny system oceniania.

1.   Cele ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

a)      wspieranie kariery ucznia,

b)      gromadzenie informacji, rozpoznawanie i upowszechnianie przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania dla rzetelnego wnioskowania o jego osiągnięciach,

c)      spowodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych w procesie oceniania,

d)      umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania w naszej szkole.

2    Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik do statutu zespołu szkół.

§ 21.
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

1.   Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli ma na celu:

a)      udoskonalenie pracy szkoły, podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji nauczycieli,

b)      dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju współpracy w gronie rad pedagogicznych,

c)      wprowadzenie zmian i ulepszeń pracy szkoły.

2.   Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli musi być oparte na diagnozie potrzeb w tym zakresie, planowaniu ogólnym działań prowadzących do osiągnięcia zamierzonych celów
i planowaniu szczegółowym etapów doskonalenia oraz ewaluacji.

3.      Ogólny plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli opracowuje zespół nauczycieli wybrany przez rady pedagogiczne szkoły, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

4.      Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zespół nauczycieli przedstawia radom pedagogicznym szkoły, na sierpniowym posiedzeniu rad przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5.      Członkowie rad pedagogicznych mogą zgłosić własne propozycje do planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Zgłoszona propozycja zostaje przyjęta
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

6.      Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli jest zatwierdzany przez rady pedagogiczne, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

7.      Załącznikami planu wewnąrzszkolnego doskonalenia nauczycieli są harmonogramy zawierające opis szczegółowych działań na poszczególnych etapach doskonalenia –
w danym roku szkolnym.

8.      W harmonogramie działań dotyczących doskonalenia zawarte są:

a)      tematyka doskonalenia,

b)      opis metod szkolenia,

c)      termin szkolenia,

d)      osoba odpowiedzialna,

e)      przewidywane efekty,

f)        termin i sposoby ewaluacji.

9.      Sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli przedstawia dyrektor zespołu lub osoba przez niego wyznaczona, na plenarnym posiedzeniu rad pedagogicznych szkoły podsumowującym dany rok szkolny.

§ 22.
Nadzór pedagogiczny.

1.   Nadrzędnym celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty,
a w szczególności jakościowy rozwój szkoły z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela.

2.   Nadzór pedagogiczny polega na:

a)      ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli,

b)      analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

c)      udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d)      inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych
i organizacyjnych.

3.   Nadzór pedagogiczny jest realizowany poprzez:

a)       mierzenie jakości pracy szkoły, polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli,

b)      wspomaganie nauczycieli w wypełnianiu przez szkołę wymagań w zakresie jakości pracy szkoły.

4.   Do zadań dyrektora zespołu i wicedyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego należą:

a)       inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w wypełnianiu przez nich zadań związanych
z realizacją programów edukacyjnych,

b)      planowanie mierzenia jakości pracy szkoły,

c)       mierzenie jakości pracy szkoły w zaplanowanym zakresie,

d)      monitorowanie jakości pracy szkoły – sporządzanie raportu dotyczącego jakości pracy szkoły,

e)       ewaluowanie rozwiązań pedagogicznych,

f)        dokumentowanie sprawowania nadzoru pedagogicznego,

g)       kontrola i doskonalenie funkcjonowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,

h)       gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, rozpoznanie ich możliwości, wiedzy
i umiejętności,

i)         opracowywanie programu rozwoju szkoły bazującego na analizie efektów przeprowadzanych pomiarów jakości pracy szkoły,

j)        budowanie dobrej atmosfery, klimatu pracy szkoły.

5.   Formami i metodami realizowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są:

a)      hospitacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      kontrola i analiza dokumentacji,

c)      badanie wyników dydaktycznych, gromadzenie i analizowanie innych informacji

6.   Mierzenie jakości pracy szkoły prowadzi dyrektor zespołu i wicedyrektor.

7.   Po przeprowadzeniu mierzenia jakości pracy szkoły w wybranej dziedzinie dyrektor zespołu dokonuje ilościowej i jakościowej analizy wyników mierzenia i opracowuje raport oraz przedstawia go radom pedagogicznym na ich posiedzeniu. Z raportem zapoznaje również radę rodziców na posiedzeniu rady rodziców.

§ 23.
Opieka nad uczniami.

1.      Zespół zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, za co odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.

2.      Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania
z pomieszczeń szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych. Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów określa regulamin.

3.      W ramach opieki nad uczniem szkoła zabezpiecza gabinet higienistki szkolnej. Zasady zatrudniania higienistki szkolnej określają odrębne przepisy.

4.      Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny.

5.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły,  szkoła organizuje nadzór pedagogiczny.

 

 

§ 24.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

1.   Zespół szkół organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną polegająca
w szczególności na:

a)      diagnozowaniu środowiska ucznia,

b)      rozpoznaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 
i możliwości ich zaspokojenia,

c)      rozpoznaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

d)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

e)      podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

f)        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,

g)      wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

h)      umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

i)        podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2.   Zadania te są realizowane we współpracy z:

a)      rodzicami,

b)      nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

c)      publicznymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi publicznymi poradniami specjalistycznymi,

3.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w szczególności w formie:

a)       zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

b)      porad dla uczniów,

c)       porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

4.   Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

5.   O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi decyduje dyrektor szkoły.

§ 25.
Pomoc materialna.

1.   Zespół szkół, w miarę możliwości finansowych organizuje pomoc materialną dla uczniów.

2.   Uczniowie zespołu mogą być objęci następującymi formami pomocy materialnej:

a)      stypendium socjalnym,

b)      stypendium szkolnym za wyniki w nauce,

c)      stypendium Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia artystyczne,

d)      korzystaniem z posiłków w stołówce szkoły,

e)      zasiłkiem losowym.

3.   Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.

4.   Stypendium przyznaje szkolna komisja do spraw socjalnych na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych, wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń.

§ 26.
Zespoły nauczycielskie.

1.   Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

a)      w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

b)      korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów,

c)      porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów,

d)      uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.

2.   Zespół ma prawo do:

a)      wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału
w trzyletnim cyklu kształcenia,

b)      wnioskowania do wychowawcy klasy w sprawie ustalenia oceny z zachowania uczniów,

c)      wnioskowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych
i opiekuńczych.

3.      Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

4.      Nauczyciele uczący w klasach I-III szkoły podstawowej tworzą zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego.

5.      Pracą zespołu nauczania zintegrowanego kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

6.      Zadaniem zespołu o którym mowa w ust.4 jest porozumiewanie się w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych dotyczących nauczania zintegrowanego.

§ 27.
Nauczanie religii.

1.      Nauczanie religii w szkole organizuje się na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych.

2.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażany w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.      Dla uczniów nieuczęszczających na zajęcia z religii szkoła organizuje zajęcia z etyki
w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego.

 

§ 28.
Wychowanie do życia w rodzinie.

1.   Warunkiem wdrożenia w/w zajęć są:

a)      obowiązek spotkania z rodzicami lub opiekunami prawnymi przed przystąpieniem do realizacji zajęć,

b)      prawo rodziców lub opiekunów prawnych do decydowania o udziale swojego dziecka
w zajęciach,

c)      konieczność takiej realizacji treści programowych zajęć, by stanowiły one spójną całość
z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły.

 

§ 29.
Praca z uczniem zdolnym.

1.   Dla uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych mogą być organizowane:

a)      koła zajęć edukacyjnych,

b)      koła zainteresowań,

c)      nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego,

d)      zajęcia indywidualne dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2.   Koła edukacyjne oraz koła zainteresowań służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Zajęcia prowadzone w ramach kół powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, ich zainteresowań, posiadanej bazy dydaktycznej szkoły. Program zajęć może wykraczać ponad wiek rozwojowy uczniów, w przypadku gdy ich poziom wiedzy i umiejętności na to pozwala. Zajęcia mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych.

3.   Nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego służą poprawie ogólnego stanu zdrowia, podnoszeniu wydolności i sprawności fizycznej oraz rozwijaniu zainteresowań
i uzdolnień sportowych uczniów. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, stopnia usprawnienia, płci oraz stanu zdrowia uczniów, ich zainteresowań oraz posiadanej bazy sportowej szkoły. Zajęcia mogą być organizowane
w celu przygotowania uczniów do udziału w międzyszkolnych zawodach sportowych.

 

§ 30.
Klasy przysposabiające do pracy zawodowej

1.   Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

2.   Klasę organizuje dyrektor szkoły w oparciu o inne przepisy.

3.   Dyrektor szkoły kieruje ucznia do klasy o której mowa w  ust.1 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 31.
Praktyki pedagogiczne.

1.      Zespół szkół umożliwia odbywanie praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni pedagogicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich.

2.      Cel, okres oraz sposób odbywania w/w praktyk pedagogicznych określają umowy zawierane pomiędzy szkołą a placówką kształcenia pedagogicznego lub umowy pomiędzy nauczycielem opiekunem, wyznaczonym przez dyrektora zespołu i placówką kształcenia pedagogicznego, lub wytyczne wymienionych placówek pedagogicznych.

Rozdział piąty.
Organizacja szkoły.

§ 32.

1.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

3.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym:

5.      W klasach I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum – godzina lekcyjna trwa 45 minut.

6.      W klasach I-III na zajęciach kształcenia zintegrowanego nie obowiązują
45 minutowe jednostki lekcyjne.

7.      Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

8.      Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 10 minut.

9.      Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy.

10.  Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez szkołę.

§ 33.
Biblioteka szkolna.

1.   W zespole szkół prowadzona jest biblioteka szkolna.

2.   Biblioteka szkolna zajmuje jedno pomieszczenie na piętrze budynku, które przeznaczone jest na gromadzenie księgozbioru, oraz umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie
z księgozbioru podręcznego, a także prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

3.   Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną:

a)        służącą realizacji potrzeb i zainteresowań  uczniów,

b)    wspomagającą ich edukację kulturalną  i informacyjną,

b)        wspomagającą realizację programów nauczania i wychowania,

c)        służącą ustawicznemu kształceniu nauczycieli,

d)        popularyzującą wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.

4.   Z biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
a także rodzice uczniów.

5.   Do zadań biblioteki szkolnej należą:

a)      rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych,

b)      z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień ucznia,

c)      kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki,

d)      kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji,

e)      przygotowanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych,

f)        wprowadzenie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi. Przygotowanie do rozpoznania różnych komunikatów medialnych i rozumienie języka mediów,

g)      wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

6.   Do podstawowych zadań nauczyciela – bibliotekarza należą:

a)      opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej.

b)      opracowywanie planu pracy biblioteki szkolnej,

c)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

d)      prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

e)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

f)        rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

g)      wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

h)      organizowanie konkursów czytelniczych,

i)        prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,

j)        zakup i oprawa książek,

k)      prowadzenie działań na rzecz wzbogacania księgozbioru,

l)        przedstawianie radom pedagogicznym informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas i pracy biblioteki szkolnej.

7.      Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego.

8.      Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

9.      W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły oraz zaczytane. Czasopisma społeczno – kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne -–przez 5 lat.

10.  Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora zespołu, co najmniej raz na 5 lat ( wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).

11.  Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza sprawuje dyrektor zespołu, zapewniając odpowiednie wyposażenie warunkujące pracę biblioteki oraz bezpieczeństwo
i nienaruszalność mienia.

12.  Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.

13.   Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi zespołu i radom pedagogicznym.

14.     Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły.

15.  Regulamin biblioteki szkolnej stanowi załącznik nr 8 do statutu zespołu szkół.

§ 34.
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

1.      Zespół szkół zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2.      Zasady zatrudniania pracowników zespołu szkół regulują odrębne przepisy.

3.      Obsługę administracyjno finansową i organizacyjną zapewnia Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkola Gminy Tryńcza.

4.      Pracownicy pedagogiczni szkoły to: dyrektor zespołu, wicedyrektor, nauczyciele, w tym nauczyciel – bibliotekarz.

5.      Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

6.      Do obowiązków nauczyciela należą:

a)      systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)      uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę,

c)      przestrzeganie zapisów statutowych,

d)      zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

e)      zgłaszanie dyrektorowi szkoły o występowaniu usterek,

f)        egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na terenie szkoły,

g)      używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych, kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

h)      pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

i)        właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

j)        stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

k)      podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

l)        wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny,

m)    służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom
i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli,

n)      aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły,

o)      stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

p)      wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

q)      rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i innych konkursów,

r)       udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu,

s)       wnioskowanie o pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

t)        wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują,

u)      sporządzanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

v)      przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego,

w)    sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych do chwili uzyskania stopnia awansu zawodowego -  nauczyciela kontraktowego.

7.      Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stopień nauczyciela mianowanego obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką a w szczególności ma obowiązek:

a)      udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu,

b)      prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu ,

c)      hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu,

d)      prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz
w miesiącu,

e)      udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

f)        opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

8.      Nauczyciel ma prawo do:

a)      zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b)      wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno – wychowawczego programu nauczania,

c)      wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – karta nauczyciela,

d)      ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się, wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika to
z organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły,

e)      nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody  jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone są
w ustawie – Karta Nauczyciela,

f)        dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych
w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

g)      nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

h)      korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły
i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych

i)        środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,

j)        oceny swojej pracy.

k)      zdobywania stopni awansu zawodowego.

l)        opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy),

m)    świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym,

n)      korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

o)      korzystania ze środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

p)      płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Zasady udzielania urlopu określa ustawa – karta nauczyciela,

q)      jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, jeżeli swa pierwszą pracę zawodową
w życiu podejmuje w szkole. Zasady wypłacania zasiłku na zagospodarowanie określa ustawa – karta nauczyciela,

r)       korzystania w związku z pełnieniem funkcji służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych,

s)       urlopu wypoczynkowego.

t)        innych świadczeń urlopowych określonych w obowiązującym kodeksie pracy.

9.      Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy. 

10.  Pracownicy obsługi zobowiązani są do:

a)      przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

b)      przestrzegania regulaminu pracy,

c)      przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,

d)      dbania o dobro szkoły, chronienia jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,

e)      przestrzegania tajemnicy ochrony danych,

f)        przestrzegania zasad współżycia społecznego,

g)      dbania o ład i porządek oraz estetyczny wygląd miejsca pracy.

 

§ 35.
Pedagog

1.            Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko pedagoga.

2.            Ustala się następujące zadania pedagoga:

a)            nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,

b)            badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,

c)            dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej,

d)            badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form
i metod przeciwdziałania im,

e)            współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy
w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

f)              współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

g)            przeprowadzanie pedagogizacji rodziców w kontekście aktualnych zagadnień
w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich,

h)            współpraca z lekarzem szkolnym,

i)              organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

j)              współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

k)            współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi
w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

l)              współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

m)          prowadzenie następującej dokumentacji:

n)            roczny plan pracy,

o)            dziennik pracy,

p)            ewidencję uczniów w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,

q)            ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,

r)             inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej,

s)             wykaz uczniów nie wypełniających obowiązku szkolnego,

t)              przygotowywanie projektów wniosków dotyczących zwalniania uczniów
z obowiązku szkolnego,

u)            przedstawianie wniosków w sprawie organizacji nauki dzieci z upośledzeniem umysłowym, kalectwem i przewlekłą chorobą,

v)            współpraca z rodzinami zastępczymi oraz prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji.

3.            Szczegółowy zakres czynności ustala dyrektor zespołu.

 

§ 36.
Oddziały klasowe. Zadania wychowawcy klasy.

1.      Dyrektor zespołu powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale ( klasie), zwanemu dalej „ wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się oddziałem przez cały okres nauczania tj. w kl. „0”, w kl. I – III i w kl. IV – VI szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Dyrektor zespołu może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

a)      przeniesienia nauczyciela lub zmiany jego obowiązków służbowych,

b)      długotrwałej nieobecności,

c)      braku efektów pracy wychowawczej,

d)      jeżeli na zebraniu rodziców danego oddziału, zwołanym na pisemny i umotywowany wniosek złożony do prezydium rady rodziców przez co najmniej 51% ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy, za zmianą nauczyciela wychowawcy opowiedzą się wszyscy rodzice obecni na zebraniu, stanowiący co najmniej 80% ogółu rodziców klasy.

4.      Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
a w szczególności:

a)      troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,

b)      czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,

c)      utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasie w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,

d)      interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym,

e)      dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,

f)        organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego,

g)      zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,

h)      kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości
i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej wśród nich więzi koleżeństwa
i przyjaźni,

i)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

j)        wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi,

k)      utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,

l)        wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nim, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych
w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (opiekunami),

m)    udzielanie szczegółowej pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,

n)      interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie
z lekarzem szkolnym, rodzicami (opiekunami) uczniów,

o)      wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

p)      utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ( opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami), odwiedzanie uczniów w domu w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi,

q)      omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich, odbywających się co najmniej raz na kwartał,

r)       wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora zespołu lub wicedyrektora, uchwałami rady pedagogicznej oraz:

r1)         prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,

r2)         pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

r3)         wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły,

s)       opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu
z całokształtem pracy wychowawczej w szkole,

t)        zapoznanie uczniów i rodziców ( opiekunów) z zasadami klasyfikowania i promowania uczniów,

u)      organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, jak również powołanymi do tego instytucjami i organizacjami w postaci:

u1)        bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej,

u2)        pomocy finansowej przy zakupie podręczników,

u3)        pomocy przy pozyskiwaniu odzieży,

u4)        wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,

v)      tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo – wychowawczych,

w)    opracowanie wspólnie z klasą planu uczęszczania do teatru, kina, na koncerty itp., planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów
w imprezach ogólnoszkolnych.

5.      Wychowawca ma prawo do:

a)      współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (opiekunami) uczniów
o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,

b)      uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora zespołu i instytucji wspomagających szkołę,

c)      ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków.

6.      Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem zespołu za:

a)       osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

b)      integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

c)      poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

d)      prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

7.      Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora zespołu, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli i doradców metodycznych.

§ 37.
Obowiązek szkolny. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły.

1.      Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia
18 roku życia.

2.      Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony  z listy uczniów. W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora zespołu o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia.

3.      Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:

a)      uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jekiegokolwiek przedmiotu,

b)      liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania go lub grozi mu nieodpowiednia ocena z zachowania.

4.      O przyjęciu uczniów do wszystkich klas zespołu szkół decyduje dyrektor.

5.      Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie posiadają odroczenia.

6.      Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły.

7.      Dziecko jest zapisywane do oddziału przedszkolnego z rocznym wyprzedzeniem.

8.      Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przyjmuje się:

a)      z urzędu  - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej,

b)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

9.      Do gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwenta sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w jej obwodzie. Kandydaci do gimnazjum maja obowiązek dostarczenia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w terminie określonym przez dyrektora.

10.  Fakt zamieszkania w obwodzie gimnazjum stwierdza dyrektor zespołu na podstawie dowodu osobistego rodziców ucznia (prawnych opiekunów).

11.  Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor zespołu przyjmuje do gimnazjum ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły.

12.  Liczbę wolnych miejsc ustala dyrektor zespołu na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.

13.  Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły.

14.  Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka, może zezwolić na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określić jego warunki.

15.  Rodzice zobowiązani są do:

a)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły,

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne,

c)      zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d)      zapewnienia uczniowi, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu,

17.  Nie spełnianie obowiązku szkolnego powoduje egzekucję w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

18.  W razie stwierdzenia nie spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia dyrektor zespołu kieruje do jego rodziców lub opiekunów prawnych upomnienie, zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany oraz wezwanie do posłania ucznia do szkoły
z wyznaczeniem terminu i informacją, że nie spełnianie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

§ 38.
Prawa i obowiązki uczniów.

1.   Uczeń zespołu szkół ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)      opieki zapewniającej jego bezpieczeństwo, ochronę przez wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę jego zdrowia i poszanowanie godności osobistej,

c)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

d)      swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

e)      informacji na temat zakresu programów edukacyjnych oraz metod nauczania,

f)        posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych i z zachowania,

g)      przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi zespołu i innym nauczycielom zatrudnionym w szkole swoich problemów i poglądów oraz uzyskiwanie pomocy
w rozwiązywaniu ich lub uzyskiwaniu odpowiedzi i wyjaśnień,

h)      korzystania z różnych form dotyczących sprawdzania wiedzy, kompetencji
i umiejętności, określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

i)        rozwijania swoich zainteresowań i zdolności umysłowych,

j)        korzystania z pomocy materialnej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej,

k)      nietykalności osobistej,

2.       Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie                   z § 6 ust. 1 niniejszego statutu.

3.      Uczeń ma obowiązek:

a)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,

b)      przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego oraz poszanowania zarówno ludzi dorosłych jak i swoich kolegów na terenie szkoły i poza nią,

c)      dbania o ład i porządek w szkole oraz poszanowania mienia szkolnego,

d)      podporządkowania się zaleceniom dyrekcji szkoły, członkom rady pedagogicznej
i ustaleniom samorządu uczniowskiego, jeśli zalecenia te są zgodne ze statutem zespołu szkół,

e)      pomocy w utrzymywaniu higienicznych warunków nauki, w tym zmiany obuwia,

4.      Uczeń ma prawo do otrzymywania nagród za:

a)      wybitne osiągnięcia w nauce,

b)      pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

c)      inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole, rodzicom i środowisku.

5.   Nagrody dla ucznia przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy

6.   Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

a)      pochwałę wychowawcy klasy w obecności klasy,

b)      pochwałę wychowawcy klasy w obecności rodziców,

c)      pochwałę dyrektora zespołu w obecności całej społeczności szkolnej,

d)      list pochwalny skierowany do rodziców ucznia wystosowany przez dyrektora Zespołu lub wicedyrektora,

e)      dyplom,

f)        nagrody książkowe,

g)      inne nagrody rzeczowe,

h)      świadectwo z biało-czerwonym paskiem z nadrukiem „z wyróżnieniem”,

i)        zapis w „Kronice Szkoły”,

j)        bezpłatny udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę,

7.   Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców

8.   Uczeń może być karany za dokonanie wykroczeń dyscyplinarnych.

9.   Uczeń może otrzymać następujące kary:

a)      ustne upomnienie wychowawcy klasy,

b)      naganę wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

c)      ustnym upomnieniem dyrektora zespołu lub wicedyrektora,

d)      naganę dyrektora zespołu lub wicedyrektora – uczeń tak ukarany nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę,

e)      zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

f)        czasowe przeniesienia ucznia do równoległego oddziału szkoły,

g)      całkowite przeniesienie ucznia do równoległego oddziału szkoły,

h)      przeniesienie ucznia do innej szkoły.

10.  Dyrektor zespołu wnioskuje do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli ten:

a)      umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b)      dopuszcza się kradzieży,

c)      wchodzi w kolizję z prawem,

d)      demoralizuje innych uczniów,

e)      permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.

11.  Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna.

12.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

13.  Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora zespołu w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

14.  Dyrektor zespołu może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy.

15.  Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora zespołu do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, za pośrednictwem dyrektora zespołu
w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

16.  Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

§ 39.
Postanowienia końcowe.

1.                  Zespół  używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.                  W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust.4.

3.                  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa
w ust.1, wyraża dyrektor zespołu po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii rad pedagogicznych.

4.                  W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.

5.                  W okresie pomiędzy posiedzeniami rad pedagogicznych dyrektor zespołu informuje pracowników o istotnych sprawach szkoły w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokojach nauczycielskich bądź w razie potrzeby w innych miejscach.

6.                  Wszyscy pracownicy zespołu zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się
z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nim poleceń.

7.                  Zmiany w niniejszym statucie uchwalają rady pedagogiczne na wspólnym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego ich składu.

8.                  Wniosek o dokonanie zmiany inne organy szkoły kierują na piśmie do rad pedagogicznych.

9.                  Rada rodziców oraz samorząd uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w statucie po podjęciu stosownych uchwał.

10.              Zmiany w statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy szkoły.

11.              Zespół szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

12.              Zasady prowadzenia przez zespół szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

13.              Dnia 7 maja zespół szkół obchodzi Święto Szkoły. Dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych.